Djurö-Högmalmarnas Vägförening
AVGIFTER

Andelstalen är med få undantag 1, dvs alla fastigheter betalar samma avgift.

Årsavgiften vid andelstal 1 är f n  2500 kr

Avstegen från andelstal 1 är följande:

  • Obebyggd fastighet: 0,5
  • Obebyggd fastighet med samma ägare som angränsande bebyggd fastighet: 0.
  • Kyrkans fastighet: 3


Påminnelseavgift om räkning inte betalas i tid: 100 kr

En fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen kan få använda vägen mot en slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bl.a. i 50§ anläggningslagen (1973:1149) (AL). Fastighetsägaren skall betala slitageersättning med hänsyn till det slitage som uppstår på vägen genom trafik till och från fastigheten. Ersättningen täcker bara slitage. Om trafiken till fastigheten orsakar skador på vägen, skall fastighetens ägare betala ersättning för skadan.

Ersättningsavgift vid skada som orsakats på väg bestäms från fall till fall.

Från den 1 januari 1998 har det införts en bestämmelse i 48a § AL som innebär att en fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som avser väg även skall betala slitageersättning för uppkomna merkostnader om han använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar hans andelstal för driftkostnaderna.  

Mot denna bakgrund beslöt föreningen 2015 att införa en särskild avgift (och deposition) inför byggnation och markarbeten som kräver bygglov.
Läs här vilka regler som då gäller

 Sidan senast ändrad 2018-10-11