Djurö-Högmalmarnas Vägförening

            Info till nytillkomna fastighetsägare

 

 


 • Föreningen bildades ursprungligen som en vägsamfällighet och blev genom förrättning 1971 (lagakraft 1976) en vägförening. Enligt numera gällande regler är den i dag formellt en samfällighetsförening, men den har behållit ordet vägförening i namnet. Föreningen styrs dels av Anläggningslagen (AL) och Samfällighetslagen (SFL), dels av sina stadgar. Vägverket och REV har sammanställt en liten broschyr om enskild väghållning
 • Vilka vägar som ingår i föreningens område framgår av kartan och av stadgarna (Högmalmsvägen från Lillängsvägen samt namngivna bivägar). Vägunderhåll, vinterväghållning och nödvändiga investeringar sköts av föreningen utan statligt stöd. Arbetet utförs med stöd av Vägplanen
 • Årsavgift : 2500 kr/andel (en bebyggd fastighet är normalt = en andel).
 • Fastighetsägarna sköter själva en del av vägunderhållet genom att delta i gemensam årlig vägstädning - rensa diken, ta bort sly, fylla gropar etc. 
 • Årsmöte hålls i maj-juni. Kallelse och möteshandlingar sänds till fastighetsägarna minst 2 veckor i i förväg (vid flera ägare kallas den som är delägare 1, men alla är förstås välkomna). Vid årsmötet finns preliminär debiteringslängd tillgänglig för kontroll. Årsmötet bestämmer vilka avgifter som ska gälla, väljer styrelse etc.
  Motioner till årsmöte skall helst vara inkomna före den 15 april.
 • Räkning till medlemmarna sänds ut (på motsv sätt som kallelsen) några veckor efter årsmötet. Betalningstiden är ca 30 dagar. Påminnelseavgift kan tas ut om betalning inte sker i tid (100 kr).
 • Föreningens anslagstavla finns vid Högmalmsvägen i höjd med Lillängsvägen, dvs där man kommer in i vårt vägområde.
 • Maxfart på våra vägar är 30 km/t. Kör gärna extra sakta vid dåligt väglag så slits vägarna mindre! Eftersom det är enskilda vägar utan statligt stöd får obehöriga motorfordon inte köra i området.
 • Innan tunga transporter genomförs måste kontakt tas med styrelsen, se närmare information under avdelningen Transportregler
Sidan senast ändrad 2016-10-11