Djurö-Högmalmarnas Vägförening

TRANSPORTREGLER

30_skylt.gif (904 bytes)

Maximal bruttovikt för fordon är 12 ton. Renhållningfordon och slamtömningsfordon är undantagna
Högsta tillåtna hastighet på våra vägar är 30 km/tim - på vissa sträckor 20 km/tim.
Om tunga transporter ska ske t ex i samband med nybygge måste anmälan ske i förväg till styrelsen. Särskild anmälningsblankett finns. (Om du vill kunna fylla i blanketten i datorn klicka i stället här.)

En fastighet som inte har någon andel i vägorganisationen kan få använda vägen mot en slitageersättning. Bestämmelser om slitageersättning finns bl.a. i 50§ anläggningslagen (1973:1149) (AL). Fastighetsägaren skall betala slitageersättning med hänsyn till det slitage som uppstår på vägen genom trafik till och från fastigheten. Ersättningen täcker bara slitage. Om trafiken till fastigheten orsakar skador på vägen, skall fastighetens ägare betala ersättning för skadan. Ersättningsavgift vid skada som orsakats på väg bestäms från fall till fall.

Från den 1 januari 1998 har det införts en bestämmelse i 48a § AL som innebär att en fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som avser väg även skall betala slitageersättning för uppkomna merkostnader om han använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar hans andelstal för driftkostnaderna.


Möte mellan bilar ska i största möjliga utsträckning ske vid de skyltade mötesplatserna.